Харківський національний університет     Факультет РБЕКС    
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

ДЮБКО СТАНІСЛАВ ПИЛИПОВИЧ
доктор фіизико-математичних наук, професор,
провідний науковий співробітник,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

1936 р.н., професор кафедри квантової радіофізики, доктор фізико-математичних наук, заслужений професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ЛКСМУ ім. М.Островського у галузі науки і техніки.

Закінчив вище авіаційне військове училище в 1959р., Працював інженером-радіотехніком в Харківському аеропорту. У період 1961 1964р. навчався в аспірантурі ХДУ на радіофізичному факультеті. Кандидатську дисертацію захистив у 1965р., А докторську дисертацію «Субміліметрові молекулярні лазери з оптичним накачуванням» в 1981р. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента а з 1982р. професора кафедри квантової радіофізики.

Професор Дюбко С.П. на високому професійному рівні читає розроблений ним курс "Квантова радіофізика" та спецкурс "Молекулярна спектроскопія високої роздільної здатності" для студентів старших курсів радіофізичного факультету, веде лабораторний практикум, керує курсовими та дипломними роботами студентів. Теми дипломних робот, виконаних під його керівництвом, завжди вирізняються актуальністю тематики і глибиною наукових розробок. Нагороджений грамотою Міністерства науки та освіти України як керівник кращих наукових робіт студентів. Успішно готує кадри вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації 14 аспірантів і здобувачів. Два з них захистили докторські дисертації, а ще два працюють над докторськими дисертаціями.

Наукова діяльність професора Дюбко С.П. тісно пов'язана з проблемою освоєння діапазонів міліметрових і субміліметрових довжин хвиль. У період 1962-1966г.г. він виконав цикл досліджень відкритих резонаторів і вимірювальних приладів ММ діапазону на їх основі. У період 1967-1971г.г. цикл досліджень і розробок субММ молекулярних газорозрядних лазерів, які знайшли широке впровадження в інститутах АН СРСР, де велися дослідження високотемпературної плазми і термоядерного синтезу.

В період з 1972-1992 р.р. проводив разом з аспірантами великі дослідження лазерів субмм діапазону з оптичним накачуванням. Результати цього наукового періоду С.П. Дюбко такі:
Вперше вивчено спектри лазерного випромінювання 27 нових молекул, отримано понад 700 нових ліній генерації, виміряно частоти біля 300 ліній генерації;
побудовано радіоспектрометри субММ діапазону хвиль для детального дослідження обертальних спектрів молекул, які застосовуються в лазерах з оптичною накачкою (ЛОН);
створено перші вітчизняні зразки субММ ЛОН.

З середини 80-х років професор Дюбко С.П. разом з аспірантами та науковими працівниками кафедри проводить інтенсивні та плідні дослідження в галузі молекулярної радіоспектроскопії в діапазонах ММ і субММ хвиль. Під його науковим керівництвом було розроблено і побудовано унікальний радіоспектрометр для дослідження обертальних спектрів молекул в діапазоні частот до 750 ГГц в ХДУ, а для лабораторних досліджень мікрохвильових спектрів поглинання міжзоряних молекул за його ініціативою і активної участі створено автоматизований на базі ПК радіоспектрометр в Радіоастрономічному інституті НАНУ.

Ще один напрям, очолюваний професором С.П. Дюбко – спектроскопія атомів в рідбергівських станах. Експерименти в цій області мають особливу цінність для атомної фізики і відзначаються надзвичайною складністю. У світі є лише кілька лабораторних установок, здатних для проведення таких експериментів і одна з них – в Україну, в ХНУ, побудована С.П. Дюбко з його учнями. На цьому спектрометрі зовсім недавно були вперше отримано надійні дані щодо квантового дефекту атомів алюмінію міді, срібла і золота. Дослідження в області молекулярної і атомної спектроскопії, проведені науковою групою професора Дюбко С.П. були підтримані грантами ISF, INTAS, CRDF, УНТЦ і американського фізичного товариства – AРS.

       Професор Дюбко С.П. є експертом Українського Національного Космічного агентства, членом Спеціального Ради з присудження кандидатських і докторських вчених ступенів, членом редколегії журналу НАН України "Радіофізика і радіоастрономія", автором і співавтором більш ніж 200 наукових публікацій, в їх числі 2 монографії та 12 авторських свідоцтв на винаходи.

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 8-5.
телефон: +38 057 7075301
e-mail: s.f.dyubko@karazin.ua

Google scholar профиль
Research gate профиль

 

Перелік курсів, що викладаються у 2020-2021 навчальному році:

спецкурс “Сучасні проблеми квантової радіофізики” (специальность 105);
 

 

Основні наукові публікації:

1. Дюбко  С.Ф.,  Валитов Р.А., Камышан  В.В., Шейко В.П. Об одном методе измерения распределения полей в открытых резонаторах. -ЖЭТФ, т.47, вып.4, 1964.

2. Дюбко  С.Ф., Свич В.А., Валитов Р.А. Субмиллиметровый лазер на  SO2, генерирующий на волнах 0,141 и 0,193 мм. - Письма в редакцию ЖЭТФ, т7, вып. 11, 1968.

3. Дюбко  С .Ф., Ефименко  М.Н.  Детектирующие  свойства точечного  контакта  металл-InSb на волне 337 мкм при Т=300 К. –Письма  ЖЭТФ,1971, т.13, вып .5.с.551-533

4. Дюбко  С.Ф., СвичВ.А., Фесенко  Л.Д. Чувствительный к магнитному полю  субмиллиметровый лазер  на парамагнитных  молекулах  СlO2. – Письма  в ЖТФ, 1975, т.1, вып.9., с. 409-411.

5. Дюбко  С.Ф., Свич В.А., Фесенко Л.Д. Субмиллиметровый лазер на молекулах HCOOH, DCOOH, DCOOD  и HCOOD  .-ЖТФ, т.ХУ, вып. 11, ноябрь 1975./3 стр./.

6. Баскаков О.И., Москиенко М.В., Дюбко С.Ф., Фесенко Л.Д. Идентификация  рабочих переходов лазера на парах муравьиной кислоты. - Квантовая электроника, 1977, т.4, № 4.с. 800-809.

7. Ефремов В.А., Дюбко  С.Ф., Ефименко М.Н.  Рамановское и гиперрамановское излучение молекул аммиака в диапазоне субмиллиметровых волн. - Квантовая электроника,1989, т.16, №7, с.1432-1433.

8. В.Г.Герасимов, С.Ф. Дюбко, М.Н.Ефименко, В.М.Ефименко. Спектр сверхизлучения атомов кальция, возбуждаемых лазером на красителе. -ЖПС, 1990, т.52, №4, с.540-544.

9. Dyubko S.F., Efimenko M.N., Efremov V.A., Podnos S.V. Microwave spectroscopy of S-,P- and D- states of sodium Rydberg atoms.- Phys.Rev.A .- 1995.- V.52.- P.514-517.

10. Alekseev E.A., Dyubko S.F., Ilyushin V.V., Podnos S.V. The High-Precision Millimeter-Wave Spectrum of 32SO2, 32SO2(n2), and 34SO2 // J.Mol.Spectrosc.- V.176, №2.- 1996.- P. 316-320.

11. Dyubko S., Efremov V., Podnos S., Sun X., MacAdam K.B. Quantum defects of the sodium atom in f, g and h states.- J Phys.B .-1997.-V.30.- P.2345-2349.

12. Ilyushin V.V., Alekseev E.A., Dyubko S.F., Baskakov O.I. Microwave Spectroscopy of the Ground, n18, 2n18, and n11 Vibrational States of CF3CFH2 // J. Mol. Spectrosc.- Vol. 195, № 2.- 1999.- P. 246-255.

13. Baskakov O.I., Dyubko S.F., Katrich A.A., Ilyushin V.V., Alekseev E.A. Millimeter-Wave Spectrum of CF2Cl2, Taking into Account the Hyperfine Structure // J.Mol.Spectrosc.- Vol. 199, №1.- 2000.- P. 26-33.

14. Wang S.-X., Schroderus J., Ozier I., Moazzen-Ahmadi N., McKellar A.R.W., Dyubko S.F., Katrich A.A., Ilyushin V.V., Alekseev E.A. Infrared and Millimeter-Wave Study of the Four Lowest Torsional States of CH3CF3 // J. Mol. Spectrosc.- Vol. 205, № 1.- 2001.- 146-163.

15. Dyubko S.F., Efremov V.A., Gerasimov V.G., MacAdam K.B. Microwave spectroscopy of AlI Rydberg states: F terms // J.Phys.B.-2003.-V.36.-P.3797-3804.

16. V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, S.F. Dyubko, R.A. Motiyenko and J.T.Hougen “The rotational spectrum of the ground state of methylamine”, J. Mol. Spectrosc. ,2005, V.229, №2, P. 170-187.

17. L.E. Snyder, F.J. Lovas, J.M. Hollis, D.N. Friedel, P.R. Jewell, A. Remijan, V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, and S.F. Dyubko “A rigorous attempt to verify interstellar glycine”, Astrophysical Journal, 2005, V.619, №2, P.914-930.

18. V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, S.F. Dyubko, R.A. Motiyenko, and F.J. Lovas "Millimeter Wave Spectrum of Glycine", J. Mol. Spectrosc. ,2005, V.231, №1, P. 15- 22

19. Dyubko S.F., Efremov V.A., Gerasimov V.G., MacAdam K.B. Millimetre-wave spectroscopy of Au I Rydberg states: S, P and D terms, Journal of Physics B, 2005, V.38, N8.

20. V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, S.F. Dyubko, R.A. Motiyenko and J.T.Hougen “The rotational spectrum of the ground state of methylamine”, J. Mol. Spectrosc. ,2005, V.229, №2, P. 170-187.

21. L.E. Snyder, F.J. Lovas, J.M. Hollis, D.N. Friedel, P.R. Jewell, A. Remijan, V.V. Ilyushin, E. A. Alekseev, and S. F. Dyubko “A rigorous attempt to verify interstellar glycine”, Astrophysical Journal, 2005, V.619, №2, P.914-930.

22. V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, S.F. Dyubko, R.A. Motiyenko, and F. J. Lovas "Millimeter Wave Spectrum of Glycine", J. Mol. Spectrosc. ,2005, V.231, №1, P. 15- 22

23. Dyubko S.F., Efremov V.A., Gerasimov V.G., MacAdam K.B. Millimetre-wave spectroscopy of Au I Rydberg states: S, P and D terms, Journal of Physics B, 2005, V.38, N8.

24. V.V.Ilyushin, E.A.Alekseev, S.F. Dyubko, and Motiyenko. Laboratory Investigations of Molekular Spektra and Quantum Electronics in Ukraine. Радиофизика и радиоастрономия.- 2005.-т.10. Cпециальный выпуск.- С.160-186.

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна